طراحی بام سبز

گیاهان این قسمت از بین گونه های بسیار زیاد گیاهی موجود در ایران، توسط تیم فضای سبز چکاد بام ،بر اساس اقلیم های مختلف ایران و با توجه به شدت عوامل اقلیمی در بام و تراس ها انتخاب شده و در سه قسمت : گیاهان آپارتمانی ،تراس و بام تقسیم بندی شده اند

1 پوشش گیاهی آپارتمانی pdf 2 پوشش گیاهی تراس سبز pdf 3 پوشش گیاهی بام سبز pdf